آموزش وردپرس
خانه / منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی جامعه مشارکتی خانواده همرکابان سبز

ماده پنج (۵)
بندهای منشور اخلاقی:
۱- بعنوان یک همرکاب سبز در مسیر سبز همرکابی برای پایداری زندگی همرکاب خواهم شد.
۲- بعنوان یک همرکاب سبز وظیفه دارم سالم و تندرست بمانم ، بنابراین همرکاب سلامت خواهم شد.
۳- بعنوان یک همرکاب سبز از خودروی شخصی در سطح شهر پرهیز خواهم کرد بنابراین از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنم
۴- بعنوان یک همرکاب سبز حق استشمام هوای پاک را دارم ، پس در طول روز همرکاب کارهای روزمره ام در سطح شهر میشوم.
۵- بعنوان یک همرکاب سبز “طبیعت را دوست دارم” پس محیط زیست را با همدلی و همرکابی سبز حفظ خواهم کرد.
۶- بعنوان یک همرکاب سبز به اساسنامه و تعهدات فعالیتی جامعه مشارکتی خانواده همرکابان سبز احترام قائل می شوم
۷- بعنوان یک همرکاب سبز مصرف خوراک گیاهی “وگان” را بیشتر از مصرف خوراک گوشتی در برنامه غذایی خود قرار می دهم .
۸- بعنوان یک همرکاب سبز در حد توان خود برای پایداری محیط زیست و سلامت در سایر برنامه های همرکابی سبز شرکت میکنم
۹- بعنوان یک همرکاب سبز از مصرف دخانیات و وابستگی به فضای مجازی که باعث کم تحرکی جسمی میشود پرهیز میکنم.
۱۰-بعنوان یک همرکاب سبز برای ایجاد شادی و حفظ سلامت روان “همرکابی سبز را در مسیر طبیعت و گردشگری” قرار میدهم.
۱۱- بعنوان یک همرکاب سبز دیگران را در مسیر سبز همرکابی سبز قرار میدهم.
۱۲- بعنوان یک همرکاب سبز از مواد یکبار مصرف پلاستیکی پرهیز خواهم کرد.
۱۳- بعنوان یک همرکاب سبز برای پایداری زمین سبز و آسمان آبی در برنامه های همرکابی برای درختکاری شرکت خواهم کرد.
۱۴- بعنوان یک همرکاب سبز برای پایداری طبیعت پاک در برنامه های پاکسازی طبیعت شرکت خواهم کرد.
۱۵- بعنوان یک همرکاب سبز با حیوانات و پرندگان مهربانم و از آزاردهی آنان توسط اشخاص آزار دهنده جلوگیری خواهم کرد.
۱۶- بعنوان یک همرکاب سبز برای «ترویج فرهنگ کتابخوانی» مطالعه خواهم کرد.
۱۸- بعنوان یک همرکاب سبز با سیما و باطنی از مهربانی و احترام زندگی خواهم کرد و مردم را به راه راست هدایت می کنم.
۱۹- بعنوان یک همرکاب سبز جهانی می اندیشم و “مرزهای انسانی را با نام صلح و همزیستی” همرکاب خواهم شد.
۲۰-بعنوان یک همرکاب سبز برای پایداری فرهنگ همرکابی سبز دیگران را در مسیر همرکابی سبز قرار خواهم داد.
۲۱- مهماننوازی رسم یک “همرکاب سبز” است از پذیرفتن همرکابان گردشگر بنابه شرایط مناسب زندگیم میزبانی خواهم کرد.
۲۲- بر این (۳) رکن اخلاقی پایبندم : ۱- صبر و مهربانی ۲- از خود گذشتگی ۳- عزم راسخ