آموزش وردپرس
خانه / ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

 

ساختار سازمانی جامعه مشارکتی خانواده همرکابان سبز GHF

چارت سازمانی جامعه مشارکتی خانواده همرکابان سبز GHF بر اساس تشکیل هیئت همرکابان ارشد و زیز مجموعه آن از ۵ پیوند برای ایجاد گروه همرکابی سبز (ادارات فرهنگی و محوری و ایجاد اعضای همرکابان سبز (محوری و فرهنگی) تشکیل شده است این ساختار در اهدافنامه دو سالانه خانواده همرکابان سبز بصورت رسمی قید شده است.

۱- فرهنگی ” مدیریت امورات ترویجی ، آموزشی و پروژه “

فعالیتی که در راستای انجام برنامه هایی همچون ؛ آموزش ، سمینار ، ورک شاپ ،برپایی نمایشگاه ، ترویج در فضاهای مجازی ، نشر و چاپ بعنوان ایجاد بروشور ، مجله و… مدیریت می شود.

۲- محوری ” مدیریت امورات همرکابی سبز و برنامه های محوری”

فعالیتی که در راستای انجام برنامه هایی همچون ؛ همرکابی همگانی ، اردوهای همرکابی سبز ، تورهای همرکابی و گردشگری و برنامه های همرکابی سبز که در اوساط هفته برگزار می شود.

ماده هفت (۷)
ساختار کابینه گروه:
بند یک (۱) :
خانواده همرکابان سبز از سایر اعضاها در پست های «همرکاب فرهنـــگی ، همرکــــاب داوطـــلب ، همرکاب سبز ، سرگروه همرکابی و همرکاب ارشد» برای بنیاد نهادن یک گروه همرکابی سبز تشــکیل می شود . این خانواده بر اساس ۲ اداره «فرهنگی و محوری» در ۶ دبیرخانه رسمی توصیف می شود که شامل؛

اداره محوری (رکن اصلی گروه)
۱- دبیرخانه مدیریت (همرکاب ارشد محوری (۱)
۲- دبیرخانه معاونت (همرکاب ارشد محوری (۲)
۳- دبیرخانه نظارت (همرکاب ارشد محوری  (۳)

اداره فرهنگی (رکن فرعی گروه)
۴- دبیرخانه مالی و بودجه (دبیر همرکاب فرهنگی(۱)
۵- دبیرخانه روابط و هماهنگی (دبیر همرکاب فرهنگی(۲)
۶-دبیرخانه ترویج ،توسعه و پروژه (دبیر همرکاب فرهنگی(۳)

این ساختار برای هیئت همرکابان ارشد خانواده همرکابان سبز GHF و گروههای همرکابی سبز یکسان است.

 

ماده چهارده (۱۴)
مدیریت اداره فرهنگی گروه

بند(۱۰)

جذب علاقمندان به فرهنگ همرکابی سبز در راستای ترویج فعالیتهای فرهنگی و بکارگیری آنان برای انجام فعالیت ترویجی در شبکه های اجتماعی با نام «خانواده همرکابان سبز»

تبثره:
۱- اعضای همرکابان فرهنگی گروه زمانی تعیین خواهند شد که اداره فرهنگی گروه دبیرخانه (ترویج ، توسعه و آموزش) فعال باشد که اعضای همرکابان فرهنگی با ارسال «مقاله ، عکس و انجام فعالیت های فرهنگی و هنری» از فعالیتهای فرهنگ همرکابی سبز بصورت داوطب فرهنگی فعالیت نمایند.
۲- اگر گروه فاقد دبیرخانه «ترویج ، توسعه و آموزش» باشد ، عضو «همرکاب فرهنگی» زیر نظر خانواده همرکابـــان سبز فعالیت خواهد کرد و عضو مجازی آن خانواده خواهد بود.

ماده پانزده (۱۵)
اختیارات قانونی گروه در چهارچوب اساسنامه؛

بند(۶)

گروه همرکابی سبز طبق اساسنامه دارای اعضای «همرکاب داوطلب ، همرکاب سبز و همرکاب ارشد» است ، هرکدام از این اعضاء و مدیران دارای کارت عضویت «همرکاب سبز» هستند .
تبثره : ۱- کارت همرکاب داوطلب نخستین کارت یک ساله عضویت است که با زبان فارسی چاپ شده ۲- کارت همرکاب سبز دومین کارت عضویت بعد از یک سال فعالیت مستمر با زبان فارسی و انگلیسی چاپ می شود. ۳- کارت همرکاب ارشد سومین کارت همرکابی برای مدیریت گروه محسوب می شود که بصورت فارسی و انگلیسی بصورت ۲ سال اعتبار چاپ می شود.